1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sağlık’ta saadet zinciri...

Sağlık’ta saadet zinciri...

Ka­ğıt üze­rin­de baş­he­kim, yar­dım­cı­sı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si olan­la­rın asıl gö­re­vi ba­kan­lık­ta ol­du­ğu için bu kez baş­ka ki­şi has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı ve has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­ni fii­len yü­rü­tü­yor

A+A-
Hal­kın Ana­ya­sal hak­kı olan sağ­lık hiz­me­ti­ni, “sek­tö­r” ha­li­ne ge­ti­rip, “Sağ­lık­ta Dö­nü­şü­m” ola­rak ta­nım­la­yan ve bu­nu ulus­la­ra­ra­sı te­kel­le­re pa­zar­la­ma­ya ça­lı­şan AKP, yan­daş­la­rı­nı da hiç ih­mal et­mi­yor. Sağ­lık­ta kı­de­mi, li­ya­ka­tı ge­çi­n… Bir ta­ri­ka­tın men­su­bu ol­mak ya da öy­le gö­rün­mek önem­li gö­re­ve gel­me­niz­de da­ha et­ki­li. Ta­bi­i AK­P’­li ba­ka­nın kar­de­şi ol­mak da ay­lık ma­aşı­nı­zın 16 bin 250 li­ra ol­ma­sı­nın yo­lu­nu açı­yor.

Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de­ki ata­ma­lar baş­ta Trab­zon ol­mak üze­re Ya­vuz Se­lim Vak­fı­’nın ona­yın­dan ge­çi­yor. İl­le­rin ka­mu has­ta­ne­le­ri yö­ne­ti­ci­le­ri, şu­be mü­dür­le­ri, has­ta­ne mü­dür­le­ri va­kıf­ta ya­pı­lan top­lan­tı­lar­da be­lir­le­ni­yor. Vak­fın, Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­’n­de kur­du­ğu ya­pı­lan­ma­nın Trab­zo­n’­da­ki te­pe­sin­de Halk Sağ­lı­ğı Mü­dü­rü Kök­sal Ham­za­oğ­lu var. Ken­di­si vak­fın Mü­te­vel­li he­ye­tin­de. Bu bi­le olay­la­rın bo­yu­tu­nu gös­ter­me­ye yet­mez mi?

Has­ta­ne­de gö­rev­li 35 yıl­lık bir dok­to­run maa­şı 2 bin li­ra. Dö­ner ser­ma­ye­den al­dı­ğı pay­la bir­lik­te eli­ne 4 bin li­ra ge­çi­yor. Ba­zı branş­lar­da dö­ner ser­ma­ye­den al­dı­ğı mik­tar bi­raz da­ha ar­ta­bi­li­yor. Emek­li­ye ay­rıl­ma­sı du­ru­mun­da eli­ne an­cak 1.900 li­ra ge­çe­cek. So­nuç­ta, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı yan­daş­la­rın yü­zü­nü gül­dü­rür­ken ço­ğun­lu­ğu ise mut­suz ha­le ge­tir­di.

Ay­nı ki­şi­ye üç ay­rı gö­rev

Has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği ma­aş yö­nün­den hay­li çe­ki­ci ha­le ge­ti­ril­di. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da gö­rev­li müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­ler, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı 4-5 bin li­ra olan maa­şı de­ğil, ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim­lik, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si gös­te­ri­le­rek 10-12 bin li­ra ma­aş al­ma­la­rı sağ­la­nı­yor.

Ör­nek ve­re­lim: Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. Ya­sin Er­koç ay­nı za­man­da Sin­can N. Kö­rez Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi. Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Dr. İs­ma­il De­mir­taş Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Dr. Hak­kı Ye­şil­yurt Ulus Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi, Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Tu­ran Buz­gan Eti­mes­gut Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi. Bil­gi Sis­tem­le­ri Genel Müdürü Dr. Hak­kı Öz­türk, bu ge­nel mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra Yö­ne­tim Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü de yü­rü­tü­yor. Bun­lar yet­mi­yor Ye­ni­ma­hal­le Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi ola­rak da gö­zü­kü­yor. Hak­kı Bey yor­ma ken­di­ni o iş­le­ri ya­pa­bi­le­cek baş­ka­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu da unut­ma­…

Hep­si ka­ğıt üs­tün­de baş­he­kim

Ge­nel mü­dür­ler Prof. Dr. Ali Coş­kun An­ka­ra Mes­lek Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si Baş­he­kim­li­ği­ni de yü­rü­tür­ken, di­ğer ge­nel mü­dür Dr. İb­ra­him Şen­türk ise has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ğin­den ma­aş alı­yor. Yük­sek ma­aş­lı­lar ara­sın­da ku­rum baş­kan­la­rın­dan Mus­ta­fa Ak­so­y’­u da ay­nı za­man­da baş­he­kim, Sa­im Ker­ma­n’­ı da has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ola­rak gö­rü­yo­ruz.

Ku­rum baş­kan yar­dım­cı­la­rın­dan Er­can Şim­şek, Or­han Koç, Er­kan Çi­çek, Ah­met Ça­kır, Mu­ham­met Ör­nek, Or­kun Yıl­dı­rım, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mi­re­l’­le de baş­he­kim­lik söz­leş­me­si ya­pıl­mış.

Dai­re baş­kan­la­rı Ab­dul­ka­dir Öz­bek, Hü­se­yin Fa­zıl İnan, Duy­gu Cen­giz, Mu­zaf­fer Ak­ko­ca, Bil­ge­han Ka­ra­da­yı, Tu­ran Ya­maç, Ya­vuz El­baş, Be­kir Kes­kin­kı­lıç, Ya­sin Akar, Se­ma Zer­ge­roğ­lu, Ber­rak Ba­şa­ra, Ba­nu Ayar, İk­bal Gül­te­kin, Ünal Hü­lür, M.Ma­hir Ül­gü, Ka­an Ka­ra­ka­ya, Os­man Ka­ra­kaş­lı, Erol Koç, Fer­za­ne Mer­can, Za­fer Ka­lay­cı, Hü­se­yin Öz­bay Ham­za Yu­va­cı, Ala­ad­din Dil­siz, Arif Ka­pu­ağa­sı, Er­tuğ­rul Eğin, Ha­san Gü­ler, Ab­dul­lah Öz­türk, İs­ma­il Ser­da­roğ­lu, Ha­san Ön­cül, Adem Ku­cur, Se­dat Gü­lay, Sü­mey­ye Mun­gan, Ka­nu­ni Kek­lik, Ah­met Öz­lü, Eb­ru Ay­dın, Se­her Mu­sa On­ba­şı­oğ­lu, Ya­vuz Uyar, Mu­rat Gül­te­kin, Ba­nu Ekin­ci, Ba­ha­dır Su­cak­lı, Na­zan Yar­dım, Hü­se­yin İl­ter, Yıl­dı­rım Ce­sa­ret­li, Ser­taç Po­lat, Em­re Yat­man, Mu­ham­met Bay­ram, Mu­rat Ye­şil­baş, Mu­rat Bil­bay, Ke­mal Ku­lan, Ha­san Baş­ka­ya, İs­ma­il Ka­ya, Ab­dul­lah Şe­ker, Ce­mil Akars­lan, Mer­ve Akın, Ke­mal Öz­gür De­mi­ralp, Aziz Al­per Bi­ten de yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye baş­he­kim­lik, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gi­bi gö­rev­ler için söz­leş­me im­za­la­mış.

Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu Baş­ka­nı Ha­san Çı­ğır, ya­nı­na Ha­san As­la­noğ­lu­’nu, Mus­ta­fa Ağ­ca­’yı, En­gin Uça­r’­ı, Ha­luk Yıl­ma­z’­ı, Ha­kan Tır­hı­ş’­ı, Ba­rış Uğur Oğ­ra­şan­gi­l’­i, Fa­tih Gök­se­l’­i, Mus­ta­fa Bol­ka­n’­ı, Gül­çin Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Oğuz Sa­rı­yıl­dı­z’­ı, Ali El­ma­cı­oğ­lu­’nu, Ser­kan Se­ve­n’­i, Al­tuğ Nar­lı­’yı, Na­mık Öz­be­k’­i al­mış. Ama on­lar da yük­sek ma­aş al­sın­lar di­ye her bi­ri An­ka­ra­’da­ki de­ği­şik has­ta­ne­ler­le baş­he­kim yar­dım­cı­sı söz­leş­me­si im­za­la­mış.

O gö­re­vi yap­ma­dan ma­aş alı­yor­lar

Öy­le bir saa­det zin­ci­ri ku­rul­muş ki müs­te­şar yar­dım­cı­sı, ge­nel mü­dür, yar­dım­cı­la­rı, ku­rum baş­kan­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı as­li gö­rev­le­ri­ni ya­pı­yor ama ma­aşı­nı da­ha yük­sek ol­du­ğu için söz­leş­me yap­tı­ğı has­ta­ne­den alı­yor. San­ki o gö­rev­le­ri ya­pa­cak kim­se yok­muş gi­bi ay­nı an­da iki kol­tu­ğu bir­den iş­gal edi­yor­lar.

Ka­ğıt üze­rin­de baş­he­kim, yar­dım­cı­sı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si olan­la­rın asıl gö­re­vi ba­kan­lık­ta ol­du­ğu için bu kez baş­ka ki­şi has­ta­ne baş­he­kim­li­ği, yar­dım­cı­lı­ğı ve has­ta­ne yö­ne­ti­ci­li­ği gö­re­vi­ni fii­len yü­rü­tü­yor. On­lar da iki kol­tu­ğu bir­den iş­gal et­miş olu­yor­lar. Bu­na kad­ro­laş­ma, saa­det zin­ci­ri de­ğil de siz ne der­si­niz?

Saygı Öztürk - http://sozcu.com.tr

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.