1. HABERLER

  2. ÇEVRE/TARIM/HAYVANCILIK

  3. Kaynana ile oturmanın avantajı

Kaynana ile oturmanın avantajı

Ba­zı du­rum­lar­da, ka­yın­va­li­de­niz­le ay­nı ev­de otur­mak da­ha avan­taj­lı...

A+A-

 

Ne avan­taj ola­bi­lir ki? Ka­yın­va­li­de ile ya­şa­mak ol­sa ol­sa de­za­van­taj olur…” di­ye dü­şü­nü­yor­sa­nız ya­nı­lı­yor­su­nuz…

KAY­NA­NA VER­Gİ­Sİ

Otur­du­ğu­nu­zun dı­şın­da bir evi­niz da­ha var.
Eşi­niz de­di ki: “O ev na­sıl ol­sa boş. Ki­ra­ya ver­me­ye­lim, an­nem otur­sun.”
Siz de hem eşi­ni­zi kır­ma­mak için hem de ka­yın­va­li­de­den bi­raz uzak ol­mak için ta­mam de­di­niz ve ka­yın­va­li­de­ni­ze evi tah­sis et­ti­niz.
İş­te o an­dan iti­ba­ren, “kay­na­na ver­gi­si­” iş­le­me­ye baş­la­dı.
Ka­yın­va­li­de­niz­den ki­ra al­ma­dı­ğı­nız hal­de, alı­yor­muş gi­bi ki­ra be­yan edip, ge­lir ver­gi­si öde­mek zo­run­da­sı­nız.

AVAN­TAJ NE?

Oy­sa, ka­yın­va­li­de­niz­le ay­nı ev­de otu­rur­sa­nız, böy­le bir ver­gi öde­me­ye­cek­si­niz. İş­te si­ze avan­taj!
“Ben ka­yın­va­li­dem­le ay­rı ola­yım, ver­gi­si ney­se öde­ri­m” di­ye dü­şü­nü­yor­sa­nız, baş­ka sö­ze ge­rek yok.
Ka­ra­rı siz ve­rin. VER­Gİ Mİ yok­sa KAY­NA­NA MI?

Kaynanayı goril kaçırıyor

Adam, ka­rı­sı ve ka­yın­va­li­de­siy­le Af­ri­ka­’ya ava git­miş­ti.
Bir ara ka­rı­sı ba­ğır­ma­ya baş­la­dı;
“Ça­buk ye­tiş ko­ca­cı­ğım bir go­ril an­ne­mi gö­tü­rü­yor!…”
Adam so­ğuk­kan­lı­lık­la ce­vap ver­di;
“Ben ka­rış­mam. Bu ar­tık go­ri­lin so­ru­nu…”

Bire beş

Cemal’in köyüne gelip tarlasında araştırma yapan mühendisler, verim ölçümlerini tamamladıktan sonra açıklamışlar:
- Bu tarla çok verimli. Bir verirsin beş alırsın.
Cemal dövünmeye başlamış. Mühendis:
-Niçin böyle dövünüyorsunuz?
deyince, Cemal şu cevabı vermiş:
- Geçenlerde buraya kaynanamı gömmüştüm.

Başlamak

“Fark­lı mil­let­le­rin ka­dı­na ba­kış açı­sı­” ko­nu­lu bir top­lan­tı.
So­ru: Bir ka­dı­nın eli­ni
ni­ye öper­si­niz?
Fran­sız; “Say­gım­dan öpe­ri­m” der.
Al­ma­n’­ın ce­va­bı şöy­le olur: “Ka­dın­lar kut­sal var­lık­lar­dır, o yüz­den öpe­rim.”
Sı­ra Tür­ki­ye­’yi tem­sil eden
Te­me­l’­e ge­lir.
So­ru: Bir ka­dı­nın eli­ni ni­ye öper­sin?
Bi­raz dü­şü­nen Te­mel ce­vap ve­rir:
“Val­la bir yer­den baş­la­mak la­zım…”

Kıymetini bil

Beş şey gel­me­den, bun­la­rın kıy­me­ti­ni bil.
İh­ti­yar­lık gel­me­den genç­li­ğin,
Has­ta­lık gel­me­den sıh­ha­tin,
Fa­kir­lik gel­me­den zen­gin­li­ğin,
Ölüm gel­me­den ha­ya­tın,
Meş­gul ol­ma­dan boş za­ma­nın
kıy­me­ti­ni bil…

100 puanlık soru

Felsefe hocası oturduğu sandalyeyi gösterip
“100 puanlık soru” demiş.
“Bana şu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın…”
100 puanlık yanıt bir öğrenciden anında gelmiş…
“Hangi sandalyenin?”

Keyifli anında kimseye bir şeyler vaat etme, kızgın anında yanıt verme… Lee Ching You

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.