1. HABERLER

  2. ÇEVRE/TARIM/HAYVANCILIK

  3. Bahar yorgunluğuyla başa çıkmanın yolları

Bahar yorgunluğuyla başa çıkmanın yolları

Şu sıralar bahar yorgunluğu hemen herkesi esir aldı.

A+A-

 

Şu sıralar bahar yorgunluğu hemen herkesi esir aldı. Eğer kişide bir de vitamin eksikliği ve beslenme bozukluğu varsa yorgunluk ve uyku hissi daha da artar.
Mevsim ge­çiş dö­nem­le­rin­de sü­rek­li de­ği­şen ha­va şart­la­rı, in­san sağ­lı­ğı ve gün­lük ha­yat tem­po­su­nu et­ki­ler. Ba­har ay­la­rında ha­va­da­ki po­zi­tif ve ne­ga­tif yük­lü iyon­la­rın art­ma­sı da in­san bi­yo­rit­min­de olum­lu ya da olum­suz et­ki­le­re yol açar.
Po­zi­tif iyon­lar in­sa­nı da­ha zin­de his­set­ti­rir­ken; ne­ga­tif iyon­la­rın art­ma­sı in­sa­nın ken­di­ni da­ha hal­siz his­set­me­sin­de ve yor­gun­luk be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sın­da et­ki­li olur.
Bu dö­nem­de vü­cu­dun da­ha ak­tif ol­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak hor­mon­lar sal­gı­lan­ma­sı­na kar­şın; ki­şi­de vi­ta­min ek­sik­li­ği ve bes­len­me bo­zuk­lu­ğu var­sa, vü­cut bu­na uyum gös­te­re­mez ve yor­gun­luk his­si gittikçe da­ha da ar­tar.

Bu şi­ka­yet­le­ri önem­se­yin

İlk­ba­har­da can­la­nan do­ğay­la bir­lik­te ısı­nan ha­va ve di­ğer ba­zı du­rum­la­rın bir kı­sım in­san­la­ra ne­şe ve­rip he­ye­can­lan­dı­rır­ken, da­ha ak­tif ve ener­jik ol­ma­la­rı­nı sağ­la­dı­ğı, ba­zı in­san­lar­da da “ba­har yor­gun­lu­ğu­” de­ni­len du­ru­ma se­bep ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.
Ha­va­la­rın ısın­ma­sıy­la bir­lik­te bir­çok ki­şi­de hal­siz­lik, is­tek­siz­lik, ek­lem ağ­rı­la­rı, uy­ku is­te­ği, yor­gun­luk gi­bi şi­ka­yet­ler gö­rül­mek­te­dir. Ay­rı­ca bu ay­lar­da ne­şe­li ve ener­jik olun­ma­sı­nın te­mel ne­den­le­rin­den bi­ri de yi­ne hor­mon­lar­dır.
Ba­zı hor­mon­lar ka­ran­lık or­tam­lar­da da­ha faz­la sal­gı­la­nır­ken, ba­zı hor­mon­lar ise in­san me­ta­bo­liz­ma­sı ge­re­ği gü­neş ışı­ğı gör­dü­ğün­de da­ha faz­la sal­gı­la­nır. Ya­zın gü­ne­şin faz­la gö­rül­dü­ğü dö­nem­ler­de ise dep­res­yon­dan çı­kı­şı ko­lay­laş­tı­ra­cak, da­ha ne­şe­li ha­le ge­ti­re­cek hor­mon­lar sal­gı­lan­mak­ta­dır.

Ener­ji­ni­zi doğ­ru kul­la­nın

Yor­gun­luk­la baş et­mek is­ti­yor­sa­nız ön­ce­lik­le ener­ji­ni­zi doğ­ru kul­lan­ma­yı öğ­re­nin. Ça­lış­ma ve din­len­me pe­ri­yot­la­rı­nı­zı doğ­ru ayar­la­yın. Kı­sa ve sık din­len­me ara­lık­la­rı ve­re­rek yor­gun­lu­ğun or­ta­ya çık­ma­sı­nı ön­le­ye­bi­lir­si­niz.
Ça­lı­şır­ken vü­cut me­ka­nik­le­ri­ni doğ­ru kul­la­na­rak kas ağ­rı­la­rı­nı en­gel­le­ye­bi­li­riz. Ça­lış­ma or­ta­mı­nın iyi ha­va­lan­dı­ğın­dan emin ol­ma­lı­sı­nız. Çok sı­cak ve­ya çok so­ğuk or­tam­lar vü­cu­du­muz­da eks­tra bir stres ya­ra­tır.
Vü­cu­dun çok ha­fif dü­zey­de su­suz kal­ma­sı da­hi me­ta­bo­liz­ma­yı ya­vaş­la­tır. Bu ne­den­le gün­de en az 8-10 bar­dak su içil­me­si ve kah­ve ile ça­yın müm­kün ol­du­ğun­ca az tü­ke­til­me­si ge­re­kir.
Bu dö­ne­min aşıl­ma­sın­da, B vi­ta­min­le­ri ve an­ti­ok­si­dan vi­ta­min­ler yö­nün­den zen­gin seb­ze ve mey­ve­ler yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü, gün­de 5 por­si­yon seb­ze ve­ya mey­ve tü­ke­til­me­si­ni öner­mek­te­dir.

Vi­ta­min des­te­ği de şart

Dü­zen­li uy­ku, ye­ter­li ve den­ge­li bes­len­me ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­lü ol­ma­sı için ge­rek­li­dir. Bu­nun için de çiğ ve­ya piş­miş ola­rak bol seb­ze ve mey­ve tü­ke­til­me­si (seb­ze ye­mek­le­ri, sa­la­ta­lar, ta­ze sı­kıl­mış mey­ve su­la­rı) önem­li­dir.
Özel­lik­le an­ti­ok­si­dan vi­ta­min­ler olan A ve C vi­ta­mi­nin­den zen­gin seb­ze ve mey­ve­le­rin tü­ke­til­me­si, has­ta­lık­la­ra kar­şı di­ren­cin ar­tı­rıl­ma­sı için ge­rek­li­dir.

Eg­zer­siz yap­mak yor­maz

Her gün dü­zen­li ola­rak ya­pı­lan 30 da­ki­ka­lık bir yü­rü­yüş, vü­cut ağır­lı­ğı­nın den­ge­len­me­si­ne, ke­mik sağ­lı­ğı­nın ko­run­ma­sına yar­dım­cı ol­mak­ta­dır.
Dü­zen­li eg­zer­siz­le me­ta­bo­liz­ma hız­la­nır ve din­len­miş du­ru­ma gö­re da­ha faz­la ener­ji olu­şu­mu sağ­la­nır. Kalp da­mar sis­te­mi­nin ve so­lu­nu­mun dü­zen­len­me­si­ni, do­ku­la­ra ye­ter­li dü­zey­le ok­si­jen ta­şın­ma­sı­nı sağ­lar.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.